Skip to content

Schoolstraat 8, 9163 GE, Nes Ameland

Praktijkinformatie
WGBO/Privacyreglement

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunde, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de fysiotherapeut heeft met de client.

De wet stelt aan de fysiotherapeut een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Informatieplicht
De fysiotherapeut verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.

Toestemmingsvereiste
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de client vereist. De client kan deze toestemming alleen geven als hij goed geinformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht
De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de client, zoals de gezondheid van de client, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;

Bewaarplicht
Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);

Vernietiging
De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de client en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;

Geheimhoudingsplicht
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan anderen dan de client, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de client is verkregen.

Daarnaast heeft de client een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de client zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Wat betekent deze wet voor de fysiotherapeut in de praktijk?
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst of informed consent die de cliënt en fysiotherapeut (of de instelling waar deze werkzaam is) samen afsluiten.

Back To Top